English | Tiếng Việt
Quyết định của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018
Share on Google+  

VACO là một trong 32 Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

※ File attach
QĐ 2361. BTC chap thuan cho DNKT & KTV hanh nghe duoc KT cho DVCLICC nam 2018 (trich).pdf
RELATIONSHIP NEWS

Go to page:
Contact

VACO Hanoi:
12A Floor, 319 Tower, No. 63 Le Van Luong Road, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn

VACO Ho Chi Minh:

6th Floor, HUD Building, No. 159 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District
Tel: (84-28) 3840 6618
Fax: (84-28) 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn

VACO Hai Phong:
No. 499 Quan Toan Street, Hong Bang District, Hai Phong
Tel: 0225. 3534655
Fax: 0225. 3534 316
Email: vacohp@vaco.com.vn

VACO Dong Nai:
No. 79, Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 3828 560
Fax: (84-251) 3828 560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn

VACO Tax and Finance Advisory Company Limited:
12A Floor, 319 Tower, No. 63 Le Van Luong Road, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacoadvis@vaco.com.vn

Korean Client Market Business Development Expert: Mr. Lee Giyong
Tel: 0167 2915 265
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: leegiyong@vaco.com.vn