Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Dịch vụ đào tạo và quản lý nguồn nhân lực

• Tổ chức hội thảo, tập huấn, cập nhật kiến thức tài chính - kế toán - kiểm toán - thuế
• Quản lý nguồn nhân lực
• Đào tạo về kế toán, tài chính, thuế