Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Dịch vụ kiểm soát rủi ro doanh nghiệp (ERS)

• Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
• Kiểm soát, đánh giá rủi ro hệ thống công nghệ thông tin
• Các dịch vụ kiểm soát và tư vấn rủi ro khác