Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý

• Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
• Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp
• Tư vấn và định giá giá trị doanh nghiệp
• Tư vấn mô hình doanh nghiệp
• Tư vấn xây dựng chiến lược
• Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị
• Tư vấn huy động vốn, đầu tư
• Soát xét toàn diện hoạt động doanh nghiệp