Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Dịch vụ kế toán

• Xây dựng/tư vấn thiết lập hệ thống kế toán quản trị và tài chính
• Hướng dẫn lập chứng từ kế toán
• Ghi sổ kế toán
• Lập báo cáo tài chính
• Soát xét công tác kế toán, hệ thống kế toán