Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Dịch vụ kiểm toán

• Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
• Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích thuế và đặc biệt
• Kiểm toán hoạt động
• Kiểm toán tuân thủ
• Kiểm toán nội bộ
• Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
• Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính
• Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước