Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Lãi tiền gửi USD của các tổ chức tại các ngân hàng là 0%/năm

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img alt=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; src=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;/fileman/Uploads/kt299612-1.jpg&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; style=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;height:250px; width:450px&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y 25/9, Ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng Nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; nước ban h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;nh Quyết định số 1938/QĐ-NHNN quy định về mức l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất tối đa 0%/năm đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức (trừ tổ chức t&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;n dụng, chi nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;nh ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng nước ngo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;i), v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; 0,25%/năm đối với tiền gửi của c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute; nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n tại tổ chức t&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;n dụng, chi nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;nh ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng nước ngo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;i. Quyết định tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; hiệu lực thi h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;nh kể từ ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y 28/9/2015 v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y 28/10/2014 của Thống đốc Ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng Nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; nước về mức l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute; nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n tại tổ chức t&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;n dụng, chi nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;nh ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng nước ngo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;i theo quy định tại Th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc;ng tư số 06/2014/TT-NHNN ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y 17/3/2014.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Theo Ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng Nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; nước, quyết định n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; để ngăn chặn t&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;igrave;nh trạng găm giữ ngoại tệ, nhằm g&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;p phần thực hiện c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; hiệu quả c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c giải ph&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;p về ch&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;nh s&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;ch tiền tệ. Trong khi l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất gửi VND kỳ hạn ngắn vẫn giữ nguy&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n ở 5,5%, lạm ph&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;t đang ở mức thấp, giải ph&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;p giảm trần l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất USD nhằm ổn định tỷ gi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;, đặc biệt nếu Cục Dự trữ li&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n bang Mỹ (FED) tăng l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất trong 3 th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;ng cuối năm.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Mặt kh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c, theo nhiều chuy&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n gia, một trong những rủi ro khi l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất gửi USD qu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute; thấp ch&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;nh l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; nguồn cung USD cho hệ thống ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng bị hạn chế, trong khi cung USD tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n thị trường tăng. L&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất huy động hạ c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; thể k&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;eacute;o theo cho vay giảm v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; doanh nghiệp lại muốn đi vay USD thay v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;igrave; mua b&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;n. PGS. Tiến sĩ T&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc; Trung Th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;nh (Đại học Kinh tế Quốc d&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n) nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;igrave;n nhận: &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Nhu cầu vay USD của c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c doanh nghiệp nhiều hơn trong khi huy động USD của c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; băng lại suy giảm. Nếu xu thế n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y diễn ra, hệ quả l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; đến hạn trả nợ vay USD, cầu ngoại tệ sẽ tăng l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; chưa kể, c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; thể ảnh hưởng đến vay nợ nước ngo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;i bằng USD&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Đồng t&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;igrave;nh với quan điểm tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n, &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc;ng Đỗ Thi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n Anh Tuấn - Giảng vi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n Chương tr&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;igrave;nh giảng dạy kinh tế Fulbright thấy quyết định n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; thể khuyến kh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;ch c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c doanh nghiệp đi vay ngoại tệ để đầu tư v&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; kinh doanh. Trong khi đ&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;, với một số ch&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;nh s&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;ch nới lỏng vay ngoại tệ tạm thời hiện nay nhằm th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;uacute;c đẩy tăng trưởng t&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;n dụng, nhiều đơn vị theo &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc;ng Tuấn, c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; thể được vay ngoại tệ khi kh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc;ng c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute; nguồn thu đối ứng. H&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;nh vi ấy sẽ g&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;y &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;p lực l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n tỷ gi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute; kỳ hạn trong nay mai. Vị chuy&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n gia n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;y dự đo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;n, khi tỷ gi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute; kỳ hạn chịu &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;p lực tăng, Ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng Nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; nước buộc phải tiếp tục can thiệp bằng c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;ch giảm dự trữ ngoại tệ hoặc lại tiếp tục sử dụng c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c c&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc;ng cụ tiền tệ hoặc h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;nh ch&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;nh kh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;otilde; r&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng với ch&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;iacute;nh s&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;ch giảm trần l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;i suất, Ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng Nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; nước đang chấp nhận đ&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;nh đổi giữa mục ti&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;u ngắn hạn với mục ti&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;u d&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;i hạn. N&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;i kh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute;c đi, Ng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;acirc;n h&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;ng Nh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave; nước đang &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#39;tạm ứng&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#39; kh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc;ng gian tỷ gi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute; tương lai để l&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;m tăng th&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;m kh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ocirc;ng gian tỷ gi&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;aacute; trong hiện tại&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;, vị chuy&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ecirc;n gia của Fulbright n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;oacute;i.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;em&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Nguồn: Vneconomy, vnexpress&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/em&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>