Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Báo cáo minh bạch năm tài chính 2021

Trong báo cáo, chúng tôi đề cập đến cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý của VACO cũng nhưng quy trình quản lý chất lượng và chuẩn mực chính trực mà chúng tôi áp dụng cho tất cả dịch vụ của mình.

Niên độ kết thúc ngày: 30/6/2022.

※ File đính kèm
BC minh bach nam TC 2021.pdf