Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Cập nhật báo cáo minh bạch ngày 02/02/2023

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch năm tài chính 2021, ngày 02/02/2023 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Nguyên nhân giảm do chấm dứt Hợp đồng lao động.

Nội dung cụ thể như sau: