Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

|
Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám đốc VACO
Kính gửi:                       Quý khách hàng và các đối tác giao dịch
                                      V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 
Căn cứ theo Quyết số 436/VACO-QĐ ngày 25/11/2022 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty TNHH Kiểm toán VACO xin thông báo như sau:
Kể từ ngày 01/12/2022, Ông BÙI NGỌC BÌNH được Bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
Xin trân trọng kính chào và hợp tác.