EN

Related news

BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2022
Trong báo cáo, chúng tôi đề cập đến cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý của VACO cũng như quy trình quản lý chất lượng và chuẩn mực chính trực mà chúng tôi áp dụng cho tất cả dịch vụ của mình. Niên độ kết thúc ngày: 30/06/2023