VN

BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 30/06/2023

Trong báo cáo, chúng tôi đề cập đến cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý của VACO cũng như quy trình quản lý chất lượng và chuẩn mực chính trực mà chúng tôi áp dụng cho tất cả dịch vụ của mình.
Niên độ kết thúc ngày: 30/06/2023

Chi tiết tại đây:

Tin tức liên quan

CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 02/11/2023
Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch năm tài chính kết thúc 30/06/2023, ngày 02/11/2023 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Nguyên nhân giảm do chấm dứt Hợp đồng lao động.
CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 23/11/2021
CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 10/07/2021
CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 01/10/2020
CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 29/07/2019
CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 13/10/2018
CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 02/02/2018
CẬP NHẬT BÁO CÁO MINH BẠCH NGÀY 27/11/2017