VN
Dịch vụ

GHI SỔ KẾ TOÁN

  • Thực hiện ghi chép số sách dựa trên các chứng từ kế toán gốc được cung cấp;
  • Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam;
  • In chứng từ ghi sổ kế toán phục vụ mục đích kiểm tra, lưu trữ;
  • Lập báo cáo quản trị;
  • Tư vấn giải pháp về giá thành trong doanh nghiệp sản xuất;
  • Hạch toán, lập và chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS

 

 

Đội ngũ tư vấn - liên hệ

bà Trịnh Thị Hồng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Hồng Từng là chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm tra Kế toán, Bộ Tài chính (nay là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính), được điều động sang cùng với Ban lãnh đạo VACO thực hiện nhiệm vụ xây dựng...

Liên hệ với chuyên gia

Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, Để biết thêm thông tin, vui lòng liên với chúng tôi.

Tin tức liên quan

Tổng hợp các văn bản Kế toán